Stracone dokumenty - Nauka, odkrycia, hobby | advocem.edu.pl

Stracone dokumenty

pieniądze Na szczęście ważne dokumenty można odzyskać. Instytucje, które są odpowiedzialne za ich wydawanie przechowują je w swoich archiwach. Podczas zguby dyplomów i certyfikatów należy się zgasić po duplikat do organizacji, która je wydały. Będzie to tak samo ważny dokument, jak zagubiony oryginał. Kiedy zagubione zostanie świadectwo pracy, wówczas trzeba się zgłosić do firmy w której się pracowało i która świadectwo wystawiła. Jeśli okaże się, iż firma ta już nie istnieje, wówczas pomocy trzeba szukać w instytucjach, które przechowują dokumenty zlikwidowanych firm. Szczegółowe informacje powinien przedstawić na ten temat Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku, kiedy zginie akt notarialny oraz akt darowizny, trzeba się zgłosić do kancelarii prawnej, w której została podpisana umowa. Własność oraz wieczyste użytkowanie może potwierdzić wypis z księgi wieczystej uzyskany we właściwym sądzie rejonowym. W sytuacji zguby aktu urodzeni i aktu ślubu, należy odwiedzić urząd stanu cywilnego, który dokumenty wydał. Kiedy zaginie orzeczenie o rozwodzie, trzeba się udać do sądu, który orzekał w tej sprawie.

Z kolei rezerwy bilansowe są źródłem finansowania wygospodarowanych aktywów przeznaczonych na cele ściśle określone tytułem rezerwy. Rezerwy te mają również trwałe ślady w zapisach księgowych, można je zatem zidentyfikować tak w bilansie, jak i w księgach rachunkowych.Innym kryterium klasyfikacji rezerw jest kryterium ich jawności, które - z ogółu rezerw bilansowych i niebilansowych - wyróżnia rezerwy jawne i rezerwy ciche.Rezerwami jawnymi nazywa się wszystkie rezerwy, tworzone zgodnie z obowiązującymi normami prawa i zapisami w statucie (umowach) przedsiębiorstw; są one udokumentowane i można je odczytać z ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych.Obok rezerw jawnych istnieją rezerwy nieuwidocznione w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych w sposób jawny, określane mianem cichych rezerw. Zakres cichych rezerw jest indywidualną cechą każdego przedsiębiorstwa, jednakże obiektywny wpływ na możliwość ich występowania mają obowiązujące normy w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz prawa wyboru metody wyceny majątku przez przedsiębiorstwo. Rezerwy ciche powstają wówczas, gdy aktywa i przychody wyceniane są poniżej ich rzeczywistej wartości, a wycena pasywów i kosztów jest zawyżona. Sytuacja taka prowadzi do wykreowania gorszego obrazu przedsiębiorstwa niż jego rzeczywisty, obiektywny stan majątkowy i finansowy.Innym źródłem występowania rezerw cichych są rezerwy jawne. Jak wiadomo, większość jawnych rezerw tworzona jest w konwencji prawdopodobnej wartości lub raczej racjonalnej estymacji, co powoduje występowanie nieuniknionych błędów przy ich szacowaniu. Zawsze istnieje niepewność wyceny rezerw jawnych, co w przypadku zbyt wysokiej estymacji doprowadza do utworzenia się w ich obrębie rezerw cichych. Innymi słowy - bezzasadne tworzenie rezerw jawnych lub przeszacowanie ich wartości wywołuje byt rezerw cichych, które w tym przypadku są organicznym dopełnieniem rezerw jawnych.

Inną przesłanką istnienia rezerw cichych jest specyficzne uznawanie przez normy prawa bilansowego składników wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z powszechną praktyką światową nie ujmuje się w aktywach wytworzonych we własnym zakresie znaków firmowych, znaków towarowych, tytułów wydawniczych, tytułów czasopism, tajemnic technologicznych, wewnętrznej wartości firmy, wykazów odbiorców, itp. Uznaje się je za tzw. aktywa nieewidencjonowane, które są cichymi rezerwami przedsiębiorstwa tak długo, jak długo nie przerywa ono swojej działalności. Dopiero ewentualna sprzedaż przedsiębiorstwa kreuje dla jego nabywcy tzw. nabytą wartość firmy i inne dotychczas nieewidencjonowane składniki majątkowe; są to dodatkowo sprzedawane aktywa takiego przedsiębiorstwa, posiadające określoną cenę.Niezależnie od przesłanek i możliwości tworzenia cichych rezerw uznawane są one za dodatkowe zabezpieczenie finansowe dla wierzycieli i właścicieli przedsiębiorstwa, a dla zarządzających - za nieujawnione zasoby, którymi można dysponować. Ciche rezerwy są bezsprzecznie chętnie wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa instrumentem polityki bilansowej, mimo iż znikają w miejscu, w którym rozsądna kupiecka wycena zamienia się w samowolę.

Pierwsze formy Homo Sapiens datuję się na 200 tysięcy lat temu, Narodził się on w Afryce, czyli w kolebce człowieka. W europie p…

Czytaj więcej

Poszukiwania gotówki warto zacząć od urzędu pracy. Urząd pracy z chęcią wesprze inicjatywę bezrobotnego. Nie będzie to pomoc bez…

Czytaj więcej

Edukacja to poważna sprawa,. Nie ma z tym przelewek. Jeśli pozwolimy bowiem, by nasze dziecko zaniedbało swoje obowiązki szkolne…

Czytaj więcej

Homo Erectus pojawił się w Afryce około 1,8-1,7 miliona lat temu. Jego mózgoczaszka miała pojemność od 800 do 1000 cm sześcienny…

Czytaj więcej